Προϋποθέσεις

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα συναφών Τμημάτων των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Πολυτεχνικών Σχολών.

Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Για τους υποψηφίους αυτής της περίπτωσης, η αξιολόγηση της αίτησης τους θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχοντα μέσο όρο της αναλυτικής βαθμολογίας που θα υποβάλλουν. Ο υποψήφιος που αξιολογείται με αυτή τη διαδικασία δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει επαναξιολόγηση της αίτησής του αφού καταθέσει την τελική αναλυτική βαθμολογία, εφόσον αυτό γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν κατέχει σχετικό πιστοποιητικό, υποχρεούται να προσέλθει σε γραπτή εξέταση, η οποία διενεργείται με ευθύνη της Επιτροπής Επιλογής.

Για την επιλογή των υποψηφίων στο ΠΜΣ συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες με το φάκελο της υποψηφιότητάς τους και την πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Επιλογής.

Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ ορίζεται σε τριάντα (30). Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, γίνονται δεκτοί οι ισοβαθμήσαντες σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Δίδακτρα

Το κόστος φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε 2.500 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: 1.000 € καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ενημέρωση των επιτυχόντων και την εγγραφή στο 1o εξάμηνο, 1.000 € εντός 15 ημερών από την έναρξη του 2ου εξαμήνου και 500 € κατά την έναρξη του 3ου εξαμήνου.

Σε περίπτωση μερικής φοίτησης οι δόσεις μεταβάλλονται ως εξής: 1.000 € καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ενημέρωση των επιτυχόντων και την εγγραφή στο 1o εξάμηνο, 1.000 € εντός 15 ημερών από την έναρξη του 3ου εξαμήνου και 500 € κατά την έναρξη του 5ου εξαμήνου.
Σημειώνεται ο,τι σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το μέρος των διδάκτρων που έχει ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφεται.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον λογαριασμό:
Τράπεζα: Eurobank
Κωδικός IBAN: GR7202602740000330201374590
Δικαιούχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας/ΕΚΠΑ

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22280 99641, 22280 99603, 22280 99652 ή στο email: mes@core.uoa.gr

Διαδικασία Επιλογής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, όπως περιγράφεται στη σχετική ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση (σε ηλεκτρονική μορφή PDF) είναι:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  2. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αν προέρχεται από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού).
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος.
  4. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (επίσημα έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία).
  5. Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (καθώς και της ελληνικής αν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ στην ελληνική).
  6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις κ.λ.π. (εάν υπάρχουν).
  7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (μπορούν να τις αποστείλουν και οι συντάκτες).
  8. Κάθε άλλο στοιχείο που επιθυμεί να υποβάλει ο υποψήφιος.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που υπέβαλαν εμπρόθεσμη αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά αξιολογική σειρά βάσει μορίων που συγκεντρώνουν από συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών κριτηρίων. Με βάση την παραπάνω αξιολογική σειρά, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψηφίους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του Προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης με την αντίστοιχη (μέγιστη) βαθμολογία τους σε αριθμό αξιολογικών μορίων, έχουν ως εξής:

 

α/α Κριτήριο Αξιολόγησης Αριθμός Μορίων
1 Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 30
2 Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές άλλου συναφούς αντικειμένου 20
3 Συνάφεια Διπλωματικής Εργασίας με τους στόχους του ΠΜΣ 15
4 Διαθέσιμη Επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το ΠΜΣ 15
5 Επιστημονικό & Ερευνητικό έργο, σχετικά με το ΠΜΣ 15
6 Επιπρόσθετα προσόντα (σεμινάρια, μελέτες, κλπ) 5
ΣΥΝΟΛΟ 100

 

Ο αριθμός αξιολογικών μορίων του παραπάνω πίνακα αποτελεί το μέγιστο βαθμό που μπορεί να αποδοθεί, σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής Επιλογής, σε κάθε περίπτωση κριτηρίου αξιολόγησης. Για τα δύο πρώτα κριτήρια αξιολόγησης, η βαθμολογία προκύπτει από το γινόμενο του ποσοστού του βαθμού σε σχέση με το μέγιστο δυνατό βαθμό του πτυχίου επί τον αριθμό των αξιολογικών μορίων κάθε κριτηρίου.

Από την Επιτροπή Επιλογής καταρτίζεται ο πίνακας επιτυχόντων με τους υποψηφίους που κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος. Η τελική επιλογή γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας στον πίνακα των επιτυχόντων, ο οποίος επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος.

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και καλούνται να προσέλθουν για εγγραφή εντός 15 ημερών, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του και καταβάλλοντας την πρώτη δόση των διδάκτρων. Η μη προσέλευση ή η μη καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής και εξουσιοδοτείται η Γραμματεία να ενημερώσει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον πίνακα επιτυχόντων.

Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Τις ενστάσεις εξετάζει η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος σχετικά. Η Συνέλευση τελικώς, αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των εισηγήσεων.