Αίτηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ “Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων” (Προκήρυξη)

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 γίνονται έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Για την υποβολή αίτησης:

  1. Κατεβάστε και συμπληρώστε τη Φόρμα Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Προτείνεται η συμπλήρωσή της με χρήση του φυλλομετρητή Microsoft Edge. Σε κάθε περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι η συμπληρωμένη αίτηση ανοίγει σωστά από το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader.)
  2. Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα συμπιεσμένο αρχείο, το οποίο θα  περιλαμβάνει την συμπληρωμένη αίτηση μαζί με όλα τα δικαιολογητικά σας σκαναρισμένα σε μορφή pdf, ονομάστε το submission_xxxxxx (στη θέση xxxxxx βάλτε το επώνυμό σας) και αποστείλτε το με e-mail ως επισυναπτόμενο στη διεύθυνση του Προγράμματος mes@core.uoa.gr έως την καταληκτική ημερομηνία 30/9/2022. Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15ΜΒ.
Προϋποθέσεις

Στο ΠΜΣ «Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα συναφών Τμημάτων των Πολυτεχνείων, των Πολυτεχνικών Σχολών και των Σχολών Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων και των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Για τους υποψηφίους αυτής της περίπτωσης, η αξιολόγηση της αίτησης τους θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχοντα μέσο όρο της αναλυτικής βαθμολογίας που θα υποβάλλουν. Ο υποψήφιος που αξιολογείται με αυτή τη διαδικασία δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει επαναξιολόγηση της αίτησής του αφού καταθέσει την τελική αναλυτική βαθμολογία, εφόσον αυτό γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν κατέχει σχετικό πιστοποιητικό, υποχρεούται να προσέλθει σε γραπτή εξέταση, η οποία διενεργείται με ευθύνη της Επιτροπής Επιλογής.

Για την επιλογή των υποψηφίων στο ΠΜΣ συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες με το φάκελο της υποψηφιότητάς τους και την πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Επιλογής.

Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ ορίζεται σε τριάντα (30). Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, γίνονται δεκτοί οι ισοβαθμήσαντες σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Δίδακτρα

Το κόστος φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε 2.500 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: 1.000 € καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ενημέρωση των επιτυχόντων και την εγγραφή στο 1o εξάμηνο, 1.000 € εντός 15 ημερών από την έναρξη του 2ου εξαμήνου και 500 € κατά την έναρξη του 3ου εξαμήνου.

Σε περίπτωση μερικής φοίτησης οι δόσεις μεταβάλλονται ως εξής: 1.000 € καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ενημέρωση των επιτυχόντων και την εγγραφή στο 1o εξάμηνο, 1.000 € εντός 15 ημερών από την έναρξη του 3ου εξαμήνου και 500 € κατά την έναρξη του 5ου εξαμήνου.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το μέρος των διδάκτρων που έχει ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφεται.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 22280 99641, 22280 99603, 22280 99652 ή στο email: mes@core.uoa.gr

Διαδικασία Επιλογής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, όπως περιγράφεται στην αρχή της παρούσας σελίδας.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση (σε ηλεκτρονική μορφή PDF) είναι:

  1. Βιογραφικό σημείωμα.
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 με τα μαθήματα στα οποία αναμένεται βαθμολογία στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους).
  3. Αναλυτική Βαθμολογία του Α’ κύκλου σπουδών.
  4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια με κριτές, εάν υπάρχουν.
  5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
  6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (μπορούν να τις αποστείλουν και οι συντάκτες).
  8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2, εάν υπάρχει.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που υπέβαλαν εμπρόθεσμη αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά αξιολογική σειρά βάσει μορίων που συγκεντρώνουν από συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών κριτηρίων. Με βάση την παραπάνω αξιολογική σειρά, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψηφίους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του Προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης με την αντίστοιχη (μέγιστη) βαθμολογία τους σε αριθμό αξιολογικών μορίων, έχουν ως εξής:

 

α/α Κριτήριο Αξιολόγησης Αριθμός Μορίων
1 Βαθμός πτυχίου 30
2 Συνάφεια Διπλωματικής Εργασίας με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ 20
3 Διαθέσιμη Επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το ΠΜΣ 15
4 Επιστημονικό και Ερευνητικό έργο, σχετικό με το ΠΜΣ 15
5 Επίδοση σε μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ 10
6 Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών συναφούς αντικειμένου 10
ΣΥΝΟΛΟ 100

 

Ο αριθμός αξιολογικών μορίων του παραπάνω πίνακα αποτελεί το μέγιστο βαθμό που μπορεί να αποδοθεί, σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής Επιλογής, για κάθε κριτήριο αξιολόγησης. Για το πρώτο και το έκτο κριτήριο αξιολόγησης, η βαθμολογία προκύπτει από το γινόμενο του ποσοστού του βαθμού σε σχέση με το μέγιστο δυνατό βαθμό του πτυχίου επί τον αριθμό των αξιολογικών μορίων κάθε κριτηρίου. Για τους φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές Α’ κύκλου κατά τον χρόνο αξιολόγησης της αίτησής τους, η αξιολόγηση της αίτησης ως προς το πρώτο κριτήριο γίνεται με βάση τον τρέχοντα μέσο όρο της αναλυτικής βαθμολογίας που θα υποβάλουν. Για το πέμπτο κριτήριο, λαμβάνεται υπόψη η επίδοση των υποψηφίων σε τέσσερα (4) μαθήματα του Α’ κύκλου σπουδών τα οποία είναι σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα των (α) συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, (β) τηλεπικοινωνιακών δικτύων, (γ) ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και (δ) μικροεπεξεργαστών. Συγκεκριμένα, κάθε ένα από τα παραπάνω μαθήματα συνεισφέρει 2,5 μόρια, με την προϋπόθεση ότι ο βαθμός του μαθήματος είναι τουλάχιστον επτά (7).

Από την Επιτροπή Επιλογής καταρτίζεται ο πίνακας επιτυχόντων με τους υποψηφίους που κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος. Η τελική επιλογή γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας στον πίνακα των επιτυχόντων, ο οποίος επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος.

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και καλούνται να προσέλθουν για εγγραφή εντός 15 ημερών, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του και καταβάλλοντας την πρώτη δόση των διδάκτρων. Η μη προσέλευση ή η μη καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής και εξουσιοδοτείται η Γραμματεία να ενημερώσει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον πίνακα επιτυχόντων.

Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Τις ενστάσεις εξετάζει η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος σχετικά. Η Συνέλευση τελικώς, αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των εισηγήσεων.

Οι επιλεγέντες φοιτητές οφείλουν να έχουν αποδεδειγμένα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για το πτυχίο Α’ κύκλου σπουδών πριν από το τέλος της περιόδου εγγραφών στο ΠΜΣ.