Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,Μηχανικών Η/Υ, Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών, Μηχανικών Αυτοματισμού, Μηχανικών Παραγωγής, και άλλων συναφών ειδικοτήτων, τόσο νέους όσο και στελέχη παραγωγής και αποσκοπεί να τους εφοδιάσει με γνώσεις που αφορούν στις σύγχρονες τεχνολογίες και προσεγγίσεις για την αυτοματοποίηση και την προώθηση της καινοτομίας σε παραγωγικές και άλλες διαδικασίες, σχετικές με επιστημονικές περιοχές των ενεργειακών συστημάτων, υλικό και λογισμικό, που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων εφαρμογών, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία σχεδίασης.
Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού Προγράμματος αναφέρονται στις τεχνολογίες της κατανεμημένης μικρο-παραγωγής ενέργειας από συμβατικές & ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), της ενσωμάτωσής τους σε δίκτυα και μικρο-δίκτυα με ευφυή έλεγχο, καθώς και της διαχείρισης και βελτιστοποίησης τέτοιων δικτύων με σύγχρονα εργαλεία σχεδίασης.
Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν και να κατανοούν τις τεχνολογίες ευφυών δικτύων & μικροδικτύων ΑΠΕ, κατανεμημένης παραγωγής, διαχείρισης ζήτησης, μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης τέτοιων συστημάτων,
  • Να εφαρμόζουν τις γνώσεις αυτές για την επίλυση σύγχρονων προβλημάτων, προάγοντας την τεχνολογική έρευνα στην Ελλάδα και διεθνώς,
  • Να συνδυάζουν τις γνώσεις τους για την αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τις πιο πάνω τεχνολογίες,
  • Να κοινοποιούν με σαφήνεια και καθαρότητα τα συμπεράσματά τους και τις γνώσεις τους σε εξειδικευμένο ή μη κοινό,
  • Να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο (π.χ. διδακτορικό δίπλωμα).