Πρόγραμμα

Για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του ΠΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οκτώ (8) συνολικά μαθήματα, καθώς και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, στην οποία δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα (πιστωτικές μονάδες ολόκληρου εξαμήνου). Ο μέγιστος αριθμός των μαθημάτων που μπορεί να παρακολουθήσει ένας φοιτητής ανά εξάμηνο είναι τέσσερα (4).

Η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα σε περίπτωση πλήρους παρακολούθησης, εκ των οποίων στα  δύο πρώτα απαιτείται παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και στο τρίτο εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης σε έξι (6) εξάμηνα, η οποία απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους.

Η εκπαιδευτική διαδικασία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει:

 1. Δεκατρείς (13) τουλάχιστον εβδομαδιαίες διαλέξεις που πραγματοποιούνται στην έδρα του Τμήματος στα Ψαχνά Εύβοιας (τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 15:00 – 21:00),
 2. Ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας,
 3. Ατομικές ή/και ομαδικές εργασίες που εκπονούνται υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη καθηγητή.
Μερική Φοίτηση

Η Μερική Φοίτηση διαρκεί 6 εξάμηνα. Σε κάθε εξάμηνο φοίτησης γίνεται επιλογή από τα μαθήματα του Χειμερινού ή του Εαρινού Εξαμήνου ώστε ο φόρτος φοίτησης να μην ξεπερνά τις 16 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Η Διπλωματική Εργασία – Master Thesis (EP2110) διαρκεί 2 εξάμηνα.

Ακαδημαϊκό Χρονοδιάγραμμα και Παρακολούθηση του ΠΜΣ
 1. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο αποτελείται από 15 εβδομάδες, όπου πρέπει υποχρεωτικά να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας.
 2. Όλα τα μαθήματα περιλαμβάνουν 3 ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων πράξης εβδομαδιαίως. Η εκπαιδευτική διαδικασία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές:
  • Διαλέξεις,
  • Σεμινάρια,
  • Φροντιστηριακές, πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις,
  • Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας.
 3. Το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων περιλαμβάνει:
  3.α    Διαλέξεις που πραγματοποιούνται στην έδρα του Τμήματος,
  3.β    Ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας,
  3.γ    Ατομικές ή/και και ομαδικές εργασίες που εκπονούνται υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη καθηγητή.
 4. Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται:
  4.α   στην αξιολόγηση των εργασιών  ή/και
  4.β   σε εξετάσεις που πραγματοποιούνται στην έδρα του Τμήματος στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Ιανουάριος, Ιούνιος) καθώς και τον Σεπτέμβριο. Τον Σεπτέμβριο επαναλαμβάνεται η εξέταση για τους φοιτητές που έχουν αποτύχει στην εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
 5. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Δικαιολόγηση απουσιών μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση που συντρέχει σοβαρός λόγος αδυναμίας παρουσίας του φοιτητή. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δικαιολογηθούν απουσίες σε κάθε μάθημα πέραν του 1/5 του συνόλου των ωρών που πραγματοποιήθηκαν στο εξάμηνο.
Διδάσκοντες

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

Νικόλαος Ασημάκης, Καθηγητής

Σταμάτης Βολιώτης, Καθηγητής

Παναγιώτης Γκόνης, Επ. Καθηγητής

Θεόδωρος Ζαχαριάδης, Καθηγητής

Χαράλαμπος Ηλίας, Επ. Καθηγητής

Αφροδίτη Κτενά, Καθηγήτρια

Χρήστος Μανασής, Καθηγητής

Χρήστος Μασούρος, Καθηγητής

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής

Λάμπρος Σαράκης, Αν. Καθηγητής

Βασίλειος Σταθόπουλος, Καθηγητής

Παναγιώτης Τρακάδας, Αν. Καθηγητής

Αντώνιος Χατζηευφραιμίδης, Καθηγητής

 

Μέλη ΔΕΠ άλλων Ιδρυμάτων

Γρηγόριος Τζιάλλας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γεώργιος Τσεκούρας, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Ελευθέριος Αμοιραλής, Δρ. Μηχανικός

Νικόλαος Βούρδας, Δρ. Χημικός Μηχανικός

Χρήστος Τατσιόπουλος, Δρ. Μηχανικός

Μαρίνα Τσίλη, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 

Διδάσκοντες παλαιότερων ετών

Ελένη-Αικατερίνη Λελίγκου, Επ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Δημήτριος Μπαργιώτας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Νικόλαος Τσολίγκας, Αν. Καθηγητής του Τμήματος (αφυπηρετήσας)

Ευάγγελος Χριστοφόρου, Καθηγητής Ε.Μ.Π.